Anonim

Hãy để một mô hình crochet bông tuyết đơn giản ăn mặc những món quà của bạn trong mùa lễ này.

Những gì bạn cần

  • 1 quả bóng # 1 trắng (làm cho một số bông tuyết)
  • Kích thước 7 (1.65mm) móc thép móc HOẶC KÍCH THƯỚC CẦN THỰC HIỆN
  • Vải stiffener
  • Kim sợi cùn

Làm thế nào để làm cho nó

Chuỗi vòng cổ bông tuyết

Ch 8; tham gia với sl st để tạo thành vòng.

Rnd 1: Ch 1, sc in ring; (ch 12, sc trong vòng) 11 lần; ch 5, yo móc 4 lần, chèn móc trong sc đầu tiên và vẽ lp qua (yo và vẽ qua 2 lps trên móc) 5 lần - trtr được thực hiện và 12 ch-12 lps đếm trtr là lp.

Rnd 2: Ch 1, sc trên trtr, ch 6, sc trong lp tiếp theo; (ch 6, sc tiếp theo lp) 10 lần; ch 6, tham gia với sl st trong sc đầu tiên.

Rnd 3: Sl st vào ch-6 lp, ch 3; trong cùng một công việc lp 2 dc, ch 3, và 3 dc; trong mỗi ch-6 lp xung quanh công việc 3 dc, ch 3, và 3 dc; tham gia với sl st đến đầu cầu xin ch-3.

Rnd 4: Sl st vào mỗi 2 dc tiếp theo và vào ch-3 lp; ch 3, trong cùng một công việc lp dc, h 3, và 2 dc; * (ch 5, sl t trong 5 ch từ móc) 3 lần, sl st ở đầu cuối cùng dc thực hiện - ba picot thực hiện; ch 1, trong cùng ch-3 lp làm việc 2 dc, h 3 và 2 dc; ch 3, trong công việc tiếp theo h-3 lp sc, ch 3, và sc; h 3 **, trong công việc tiếp theo ch-3 lp dc, ch 3 và 2 dc; đại diện từ * xung quanh; kết thúc đại diện cuối cùng tại **; tham gia vào đầu cầu xin ch-3; vặn chặt.

Mở chuỗi vòng cổ bông tuyết

Ch 8, tham gia với sl st để tạo thành vòng.

Rnd 1: Ch 3, làm việc 2 dc trong vòng; (ch 12, 3 dc trong vòng) 5 lần; ch 12, tham gia với sl st để đầu cầu xin ch-3 - 6 ch-12 lps.

Rnd 2: Sl st trong mỗi 2 dc tiếp theo và vào 6 ch đầu tiên của ch-12 lp; ch 3, trong cùng một công việc lp 2 dc, ch 3, và 3 dc; (ch 7, trong ch-12 lp tiếp theo làm việc 3 dc, ch 3, và 3 dc) 5 lần; ch 7, tham gia với sl st để đầu cầu xin ch-3.

Rnd 3: Sl st trong mỗi 2 dc tiếp theo và vào ch-3 lp; ch 3, 2 dc trong cùng một lp; * (ch 5, sl st trong 5 ch từ móc) 3 lần; sl st ở đầu cuối cùng của dc thực hiện - picot lp thực hiện; ch 1, trong cùng ch-3 lp làm việc 3 dc; ch 3, trong công việc tiếp theo ch-7 lp, ch 3, sc, ch 4, sc, ch 3 và sc; ch 3 **, 3 dc trong ch-3 lp tiếp theo; đại diện từ * xung quanh; kết thúc đại diện cuối cùng tại **; tham gia với sl st đến đầu cầu xin ch-3; vặn chặt.

Sao bông tuyết

Ch 8; tham gia với sl st để tạo thành vòng.

Rnd 1: Ch 6, dc trong vòng; (ch 3, dc trong vòng) 4 lần; ch 3, tham gia với sl st để thứ 3 ch của beg ch-6 - đếm như beg ch-3 và đầu tiên ch-3 lp.

Rnd 2: Sl st vào ch-3 lp đầu tiên, ch 1; trong mỗi ch-3 lp xung quanh công việc sc, hdc, dc, ch 3, dc, hdc và sc; tham gia với sl st để sc đầu tiên.

Rnd 3: Sl st trong mỗi st để tiếp theo ch-3 lp và vào ch-3 lp; * ch 6, sl st trong ch thứ 3 từ móc; ch 6, sl st trong 6 ch từ móc; ch 3, sl st trong ch thứ 3 từ móc; ch 3, sc trong cùng một lp - picot lp made; ch 6, sl st trong 3 ch từ móc, ch 3 **, sc tiếp theo ch-3 lp; đại diện từ * xung quanh; kết thúc đại diện cuối cùng tại **, tham gia ch đầu tiên của cầu xin ch-6 lp; vặn chặt.

Kết thúc

Bão tuyết bông tuyết trong chất làm cứng vải, căng và pin phẳng để bề mặt bọc nhựa. Khi phía trên vẫn còn dính, lật nó lên và đại diện cho phía dưới. Treo để sấy khô. Đính kèm ribbon hoặc dây cho móc áo.